اطلاعیه ها

شرکت سرمایه گذاری سلیم

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳

اطلاعیه   قابل توجه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم   به دلیل الزامات قانونی تا اطلاع ثانویه هر...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی:...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...