اطلاعیه ها

شرکت سرمایه گذاری سلیم

نقل و انتقال سهام سلیم

مطابق مفاد ماده ۴۰ و ۴۱ قانون تجارت هر گونه نقل و انتقال سهام تنها در صورتی که در...