اطلاعیه ها

شرکت سرمایه گذاری سلیم

اطلاعیه مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به...

اطلاعیه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳

اطلاعیه   قابل توجه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم   به دلیل الزامات قانونی تا اطلاع ثانویه هر...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی:...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...