اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

اطلاعیه

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

شرکت سرمایه گذاری سلیم

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

 

مطابق مفاد ماده ۴۰ و ۴۱ قانون تجارت هر گونه نقل و انتقال سهام تنها در صورتی که در دفتر سهام شرکت سلیم ثبت گردد معتبر است.

همچنین مطابق ماده ۹ قرارداد جعاله واگذاری سهام شرکت سلیم (از تعاونی اعتبار به سهامداران) که به امضای کلیه سهامداران محترم رسیده است انجام هر گونه معامله و خرید و فروش سهام تا قبل از تسویه تسهیلات دریافتی از تعاونی اعتبار  به خودی خود باطل است و سهام  مذکور در وثیقه شرکت تعاونی اعتبار بابت تسهیلات دریافتی میباشد.

بدیهی است تنها در صورتیکه تسهیلات دریافتی از تعاونی اعتبار تسویه گردد سهام مذکور از وثیقه شرکت تعاونی اعتبار خارج گردیده و سهامداران با ارایه برگه تسویه تایید شده توسط تعاونی اعتبار به شرکت سلیم میتوانند سهام مذکور را از وثیقه خارج نموده و اقدام به نقل و انتقال آن نمایند،  در غیر این صورت هرگونه نقل و انتقال سهام شرکت سلیم،  فاقد اعتبار قانونی میباشد.