اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

اطلاعیه

مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

شرکت سرمایه گذاری سلیم

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره: ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

با عنایت به عدم حد نصاب نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) و تشکیل نشدن جلسه مجمع، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت میگردد که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) که راس ساعت ۹ صبح روز              سه شنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸  در محل ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده، هتل المپیک، سالن همایش تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. بدیهی است سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم) را دارند بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری  ۳۰/۱۶ روز دو شنبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در فالکه دوم صادقیه، ابتدای بزرگراه جلال آل احمد پلاک ۴۵۱ و ارائه اسناد سجلی و برگ سهام، نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده( نوبت دوم) اقدام نمایند. لازم به ذکر است صرفا سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع را دارند که تا تاریخ تعیین شده نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه:

۱-انتخاب اعضای هیئت مدیره

 

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم