اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

اطلاعیه

مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

شرکت سرمایه گذاری سلیم

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت که راس ساعت ۸ صبح روز  پنجشنبه مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۸ محل تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان نجف زاده فروتن، پلاک یک تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. بدیهی است سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) را دارند بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۰/۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی،خیابان نجف زاده فروتن پلاک یک و یا خیابان جلال آل احمد نرسیده به اشرفی اصفهانی پلاک ۴۵۱ و ارائه اسناد سجلی و برگ سهام، نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اقدام نمایند. لازم به ذکر است صرفا سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را دارند که تا تاریخ تعیین شده نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم( سهامی عام)