اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

اطلاعیه

مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

شرکت سرمایه گذاری سلیم

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز  شنبه مورخ  ۰۲/۰۲/۱۳۹۸ در محل تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان نجف زاده فروتن، پلاک یک تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. بدهی است سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه جمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) را دارند بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۰/۱۶ روز شنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۸ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی،خیابان نجف زاده فروتن پلاک یک و ارائه اسناد سجلی و برگ سهام، نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع عمومی اقدام نمایند. لازم به ذکر است صرفا سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع را دارند که تا تاریخ تعیین شده نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

تغییر مواد اساسنامه شرکت

 

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم( سهامی عام)