تایید صلاحیت آقای سید علی جعفری به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره

تایید صلاحیت آقای سید علی جعفری به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره

تایید صلاحیت آقای سید علی جعفری به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره