ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

 

ساختار سازمانی شرکت سرمایه گذاری سلیم بر مبنای ساختار زیر طراحی شده است :