هیئت مدیره

هیئت مدیره

۱-جناب آقای ابوالفضل اسماعیل زاده (رئیس هیئت مدیره)   ۲- جناب آقای ­مهدی حسین ­زاده (نایب رئیس هیئت مدیره)    ۳- جناب آقای رضا آقامحمدیان (مدیر عامل) ۴ – جناب آقای محمد جامعی مقدم  (عضو هیئت مدیره)          ۵- جناب آقای فریدون رهنما (عضو هیئت مدیره)