عباس محمدی متین

عباس محمدی متین

معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی

داخلی 110-44000811

عباس محمدی متین